Regulamin zamieszczania reklam

włącz .

1. Wszystkie treści redakcyjne znajdują się pod wyłączną kontrolą redaktorów, na podstawie ustawy o Prawie Prasowym (Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r.). W celu uniknięcia wątpliwości czytelnika co do wiarygodności czasopisma oraz co do sytuacji, w których zachodzi groźba, iż reklama lub specjalne sekcje reklamowe mogą zostać pomylone z niezależnymi treściami redakcyjnymi, redakcja ma obowiązek w jasny sposób zidentyfikować autora lub nazwę firmy w celu wyjaśnienia, kto ponosi odpowiedzialność za zawartość strony. 

2. Redakcja ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, jeśli ich treść jest niezgodna z interesem lub charakterem magazynu „Optyka”.

3.
Materiały przygotowane do druku wg specyfikacji w formacie cyfrowym powinny być dostarczone Redakcji do dnia wyznaczonego w terminarzu wydawniczym. Brak materiałów do druku oznacza:

• dla pierwszego ogłoszenia rozpoczynającego emisje reklamy brak publikacji oraz obciążenie klienta pełna kwota za zamówiona powierzchnie reklamowa.

• dla kolejnej emisji ogłoszenia zamieszczenie ostatnio publikowanej wersji.

4. Rezerwacja I, II, III i IV okładki oraz rozkładówki nie może być anulowana.

5. Rezygnacja z emisji reklamy lub przerwanie zamówionego cyklu reklam wymaga formy pisemnej i może być dokonana tylko do dnia oznaczonego w terminarzu wydawniczym jako termin składania zamówień na reklamy. W razie rezygnacji klient jest zobowiązany do zwrotu odliczonego wcześniej rabatu. Natomiast rezygnacja po ww. terminie powoduje obciążenie zleceniodawcy pełna kwota wartości zamówienia.

6. Faktury wystawiane są w dniu druku gazety „Optyka”. Należności za ogłoszenie należy uregulować przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku opóźnienia będą naliczane ustawowe odsetki karne oraz zostanie wystawiona faktura wyrównująca odliczony wcześniej rabat.

7. W wyjątkowych sytuacjach Redakcja zastrzega sobie prawo do pobierania należności za reklamę w momencie złożenia zamówienia.

8. Za przygotowanie reklamy ogłoszeniodawcy przez Redakcję pobierane są opłaty. W przypadku wykorzystania reklamy przez ogłoszeniodawców w innych celach niż tylko publikacja w magazynie „Optyka” obowiązuje dopłata za prawa autorskie. Koszt przygotowania reklamy i koszt praw autorskich ustalany jest indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania oraz rodzaju reklamy.

9. W razie niedostarczenia wydruku próbnego (proof, matchprint, chromalin), wydawnictwo oraz drukarnia nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność kolorów.