Analiza monochromatycznych aberracji oka w dziedzinie mocy refrakcyjnej

OPTYKA 3/2011

Analiza monochromatycznych aberracji oka w dziedzinie mocy refrakcyjnej

Autor
Dr hab. inż. D. ROBERT ISKANDER Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Większość optometrystów i okulistów nie jest dobrze zaznajomiona z pojęciami aberracji monochromatycznych i ma trudności z interpretacją własności wzrokowych oka na podstawie szeregu współczynników wielomianu Zernikego lub map aberracji frontu falowego. Z drugiej strony, są oni bardzo dobrze wyszkoleni w interpretacji mocy refrakcyjnej oka, głównie w przypadku mocy sferocylindrycznej, która określa aberracje niższego rzędu. Metody przedstawione w niniejszym artykule uogólniają koncepcję mocy refrakcyjnej oka do aberracji wyższych rzędów i przedstawiają je w postaci map refrakcyjnych wyrażanych w dioptriach. Taka reprezentacja aberracji monochromatycznych może być dla tych grup bardziej intuicyjna i zrozumiała.

Abstract
The majority of optometrists and ophthalmologists have difficulties interpreting monochromatic wavefront aberrations, particularly when expressed in terms of a set of Zernike polynomial coefficients or their graphic equivalents. On the other hand, they are very well trained in the interpretations of eye refractive power, particularly in the case of the spherocylindrical power that describes the aberrations of the lower order. The methods described in the paper generalise the concept of refractive power to higher order aberrations and present them in dioptric power maps. Such representation of monochromatic aberrations could prove to be more intuitive and comprehensible for those groups.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.