Wymogi

Za publikację w branżowym dwumiesięczniku Gazeta OPTYKA przyznawanych jest 5 punktów naukowych.

Wymogi dotyczące przygotowania manuskryptu

Przesłany manuskrypt powinien zawierać:

1. Tytuł

2. Imiona i nazwiska, zdjęcia portretowe (rozdzielczość 300 ppi przy podstawie minimum 10 cm) oraz afiliacje wszystkich autorów.

3. Krótkie streszczenie całości w języku polskim i angielskim (każde nie więcej niż 200 słów).

4. Tekst właściwy podzielony śródtytułami na cztery części (wstęp, materiał i metody, wyniki z dyskusją, wnioski) i kończący się spisem cytowanej literatury (nie więcej niż 15 pozycji według kolejności cytowania w pracy i według wzoru: nazwiska autorów, tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok wydania, numer strony początkowej).

5. W przypadku pracy zawierającej wyniki badań na ludziach, zgodę komisji bioetycznej na takie badania.

Prace powinny być przygotowane:

1. Starannie

2. Zgodnie z zasadami pisowni polskiej, ze szczególną dbałością o komunikatywność i polskie nazewnictwo

3. Ilustracje powinny być numerowane i podpisane oraz załączone w oddzielnych plikach graficznych (JPG, TIF i EPS – redakcja NIE PRZYJMUJE plików CDR), o rozdzielczości 300 dpi i podstawie minimum 10 cm. Muszą być z archiwum autorów lub jeśli pochodzą z innych źródeł, mieć zgodę na publikację w Gazecie OPTYKA.

4. Całkowita objętość manuskryptu nie powinna przekraczać w przypadku prac oryginalnych oraz artykułów przeglądowych 20 tys. znaków (bez spacji).

5. Prace przyjmujemy WYŁĄCZNIE w pliku doc programu WORD.

6. Tabele przyjmujemy WYŁĄCZNIE w pliku xls programu EXCEL.

7. Wykresy przyjmujemy WYŁĄCZNIE w pliku xls programu EXCEL.

 

Na wszystkie pytania odpowie:

Magdalena Lis
redaktor naczelna
mlis@gazeta-optyka.pl

Nadesłane prace będą kierowane przez Radę Naukową działu Optyka – nauka do niezależnych recenzentów, a ostateczną decyzję o akceptacji artykułu do druku lub o jego odrzuceniu podejmować będzie Rada.

W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku, autor (pierwszy autor) otrzyma tekst do korekty, którą powinien wykonać w wyznaczonym terminie i odesłać pracę z poprawkami na maila redaktor naczelnej mlis@gazeta-optyka.pl lub adres wydawnictwa:

Redakcja OPTYKI
ul. Walecznych 36 lok. 1
03-916 Warszawa

Redakcja OPTYKI zastrzega sobie prawo opatrzenia publikowanych prac komentarzem redakcyjnym oraz do wprowadzenia zmian redakcyjnych w tekście.

Należy pamiętać, że autorzy artykułów i badań doświadczalnych prowadzonych na ludziach powinni uzyskać zgodę komisji etycznej, a autorzy artykułów i badań doświadczalnych prowadzonych na zwierzętach powinni również uzyskać zgodę odpowiedniej komisji etycznej. Powyższe zgody należy dołączyć do materiałów przekazywanych do redakcji OPTYKI.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.