Wstęp

Redakcja OPTYKI, realizując postulaty środowisk akademickich oraz organizacji reprezentujących środowiska optyków i optometrystów (KRIO, PTOO, ŚKAOOiO), w 2011 roku rozpoczęła wydawanie działu „Optyka – nauka”. To pierwsze w branży przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie publikacji oryginalnych wyników badań naukowych przede wszystkim studentom, doktorantom oraz młodym pracownikom nauki.

Za publikację w branżowym dwumiesięczniku Gazeta OPTYKA przyznawanych jest punktów naukowych.

Prof. dr hab. RYSZARD NASKRĘCKI, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Centrum Ecotech-Complex UMCS

Potrzeby

Gazeta OPTYKA jest profesjonalnie wydawanym periodykiem w języku polskim, który publikuje teksty naukowe z szeroko rozumianego obszaru nauki o widzeniu i optometrii. Jest oczywiste, że ważnym elementem składowym kształcenia akademickiego na poziomie magisterskim oraz doktorskim jest konieczność prowadzenia badań naukowych. Ich wyniki, będące często elementem składowym realizowanych projektów badawczych, publikowane są zwykle w mniej lub bardziej renomowanych czasopismach naukowych (prawie wyłącznie anglojęzycznych).
W efekcie wyniki tych badań docierają do wąskiej grupy odbiorców, zazwyczaj specjalistów w danej dziedzinie. Publikowane w języku polskim wyniki pracy badawczej tej grupy autorów mogą stanowić interesującą lekturę dla szerszej grupy czytelników, a dla samych autorów być swoistym poligonem naukowej publicystyki. Każda bowiem dziedzina, której rozwój oparty jest o kształcenie akademickie, potrzebuje środowiskowych lub branżowych periodyków, które z jednej strony monitorują postęp naukowy, z drugiej zaś pełnią ważną rolę edukacyjną i popularyzatorską. Nauka o widzeniu i optometria w Polsce w pełni zasługują na wydawany w języku polskim, profesjonalny, naukowy periodyk, a dział „Optyka – nauka” może w ogromnym stopniu (przy dobrej współpracy całego środowiska) te potrzeby zaspokoić. Publikowane są wyłącznie oryginalne prace naukowe, nigdzie wcześniej niepublikowane. Wyjątek stanowić mogą jedynie artykuły przeglądowe lub recenzje książek naukowych.

Publikacja naukowa

Publikację naukową stanowi najczęściej artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym (lub książce), spełniający określone, najczęściej ściśle zdefiniowane kryteria poprawności naukowej. Artykuł naukowy powinien opisywać oryginalne badania naukowe, dyskutować uzyskane wyniki oraz wskazywać wynikające z nich wnioski. Dopuszczalny jest także przeglądowy charakter artykułu naukowego, który przytacza i analizuje materiał badawczy zawarty we wcześniej opublikowanych pracach (często innych autorów). Każda publikacja naukowa przed ukazaniem się drukiem przechodzi proces recenzowania, który stanowi podstawę oceny merytorycznej artykułu. Ocena taka pozwala podjąć decyzję o akceptacji przesłanego tekstu do druku lub o odrzuceniu publikacji. Może zawierać także sugestie dla autorów co do konieczności wprowadzenia korekty merytorycznej lub edytorskiej.
Przyjmując pracę do druku, Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem i/lub publikacji elektronicznych, w tym w Internecie). Należy także zaznaczyć, że autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść publikowanych artykułów zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej.

Wymogi dotyczące przygotowania manuskryptu

Rada programowa

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.