Regulamin

Regulamin Zamieszczania Reklam

  1. Wydawca prowadzi sprzedaż powierzchni reklamowych w Gazecie OPTYKA na podstawie cennika reklam, niniejszego regulaminu zamieszczania reklam oraz specyfikacji technicznej, zawierające jednolite dla wszystkich zainteresowanych podmiotów – warunki przyjmowania zleceń na publikację reklam (ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artkułów sponsorowanych).

  2. Przyjmowanie do publikacji reklam, oraz zamieszczanie ich w gazecie OPTKA dokonywane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym.

  3. Zamawiający dostarcza Wydawcy gotowy do druku plik z materiałem reklamowym (np.: reklama graficzna, ogłoszenie, artykuł sponsorowany):
   • w jakości do druku przygotowany wg specyfikacji technicznej,
   w wyznaczonym terminie dostarczenia reklam oznaczonym w terminarzu wydawniczym.

  4. Zamawiający odpowiada za treść i formę materiałów zamieszczanych na zamówienie. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem ani dobrymi obyczajami (zasadami współżycia społecznego).

  5. Materiały promocyjne takie jak np. wywiady i artykuły, Wydawca oznacza opisem: „Artykuł sponsorowany” (Art. 36 Prawo prasowe).

  6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść publikowanych materiałów zamieszczanych na zamówienie.

  7. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia materiału reklamowego, jeśli jego treść jest niezgodna z interesem lub charakterem Gazety OPTYKA.

  8. W razie niedostarczenia wydruku próbnego (proof, matchprint, chromalin), Wydawca oraz drukarnia nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność kolorów.

  9. Aby zmienić reklamę w czasie realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć nowy materiał nie później niż w terminie określonym w terminarzu wydawniczym.

  10. Brak materiałów do druku w wyznaczonym terminie oznacza:
   • dla pierwszej reklamy rozpoczynającej emisje wg zamówienia, brak publikacji oraz obciążenie Zamawiającego 100% wartością zamówionej powierzchni,
   • dla kolejnej emisji reklamy Wydawca zamieszcza powtórkę ostatnio opublikowanej wersji.

  11. Rezerwacja I, II, III i IV okładki nie może być anulowana.

  12. Warunek zamieszczenia reklamy na I okładce Gazety OPTYKA:
   • reklama musi być inna od pozostałych okładek gazet branżowych (aby Czytelnik nie mylił tytułów czasopism),
   • musi mieć przejrzystą grafikę i niewielką ilość tekstu.

  13. Rezygnacja z emisji reklamy lub przerwanie zamówienia cyklu reklam wymaga formy pisemnej i może być dokonana tylko do dnia oznaczonego w terminarzu wydawniczym jako termin składania zamówień na reklamy.
   Rezygnacja po ww. terminie powoduje:
   • obciążenie Zleceniodawcy karą umowną w wysokości 100% wartości zamówionej reklamy,
   • w razie rezygnacji z kontynuacji zamówienia Zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu odliczonego wcześniej rabatu.

  14. Faktury wystawiane są w dniu publikacji e-wydania danego numeru gazety OPTYKA z zamówioną reklamą. Płatność przelewem na podstawie faktury w terminie 14 dni. W przypadku opóźnienia będą naliczane ustawowe odsetki karne oraz zostanie wystawiona faktura wyrównująca odliczony wcześniej rabat.

  15. Wydawca zastrzega sobie prawo do pobierania należności za reklamę w momencie złożenia zamówienia.

  16. W przypadku reklamy projektowanej przez Wydawcę na zlecenie Zamawiającego, pobierane są opłaty. Koszt przygotowania reklamy i koszt praw autorskich ustalany jest indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania oraz rodzaju reklamy.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.