Analiza potrzeb wzrokowych i jakość widzenia u osób w podeszłym wieku

OPTYKA 5/2013

Analiza potrzeb wzrokowych i jakość widzenia u osób w podeszłym wieku

Autor:
Mgr inż. KAROLINA JASIŃSKA, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Potrzebom wzrokowym człowieka poświęca się obecnie wiele uwagi. Nieustannie postępujący rozwój społeczno-edukacyjny społeczeństwa, a zwłaszcza coraz wyższa świadomość i dostępność edukacji w grupie seniorów, są możliwe do realizacji tylko przy prawidłowym widzeniu. Jedynie nieliczni badacze zajęli się problemem widzenia u osób w podeszłym wieku. W lutym 2013 r. autorka przeprowadziła badania w tej grupie wiekowej u podopiecznych Wrocławskiego Centrum Seniora. Badaniem objęto 72 osoby, 92% kobiet i 8% mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 63 lata (przy rozpiętości od 45 do 84 lat). Przeprowadzone badania pozwoliły przeanalizować potrzeby wzrokowe oraz ocenić jakość widzenia u osób w wieku podeszłym. Seniorzy Wrocławskiego Centrum Seniora oceniają stan swojego wzroku jako bardzo dobry. Potwierdza to zmierzona średnia obuoczna ostrość wzroku do dali w posiadanej korekcji równa 0,96. Nieco gorzej przedstawiały się wyniki ostrości wzrokowej do bliży, ponieważ w korekcji osiągnęły one średnią 0,77. Zbadano także wrażliwość na kontrast, występowanie forii, widzenie przestrzenne i zdolność rozpoznawania barw.

Abstract
Currently, much attention is paid to the human visual needs. Constant socio-educational advance of society, especially better self-consciousness and accessibility of education in a group of elderly people, require good vision. However, only a few papers address the problem of vision in the group of elderly people. In February 2013 the author conducted a study among the group of seniors in Wroclaw Senior Citizen Center. The study involved 72 people, 92% of women and 8% of men. The mean age was 63 years (range from 45 to 84 years). The study allowed to analyze the visual needs and assess the visual quality in the group of elderly people. Investigated seniors assessed subjectively their vision quality as being very good. This is confirmed by the average binocular visual acuity for distant vision in the possessed correction equal to 0.96. Slightly worse results were observed in visual acuity for near (average VA equal 0.77). Contrast sensitivity, existence of phoria, spatial vision and ability to recognize colors were also examined.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.