Analiza przyczyn braku adaptacji do soczewek progresywnych na wybranych przykładach, cz. I i II

OPTYKA 5/2017,  6/2017

Analiza przyczyn braku adaptacji do soczewek progresywnych na wybranych przykładach, cz. I i II

Autorka:

Mgr inż. KATARZYNA ROJEK, NO17319
Artykuł został napisany na podstawie pracy dyplomowej na kierunku optometria w Katedrze Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, której opiekunem był dr hab. Marek Zając, prof. PWr. Autorka składa serdeczne podziękowania promotorowi za zaangażowanie w pomoc, wszystkie cenne rady oraz poświęcony czas.

Streszczenie

Celem przedstawianej pracy dyplomowej było zbadanie oraz analiza przyczyn braku adaptacji do soczewek progresywnych na przykładach zaczerpniętych z praktyki zakładów optycznych. Jako metody badawcze zastosowano dwie ankiety skierowane do pracowników salonów optycznych. Rozpowszechniono je za pośrednictwem grupy branżowej na portalu Facebook oraz drogą mailową. Pierwszy z kwestionariuszy pozwolił na zebranie danych statystycznych na temat częstości występowania problemów z adaptacją do okularów progresywnych oraz przyczyn tych trudności. Ostatecznie, po analizie odpowiedzi i odrzuceniu kilkunastu z nich, sugerujących niską wiarygodność, otrzymano 196 rzetelnych odpowiedzi, co daje satysfakcjonującą niepewność pomiarową 7%. Druga zaś ankieta, która w swojej formie przypominała wywiad, dotyczyła konkretnych przypadków problemów z adaptacją do okularów progresywnych. Zebrano dzięki niej opisy różnych metod rozwiązywania kłopotów z użytkowaniem okularów progresywnych, które są stosowane podczas rozpatrywania „gwarancji adaptacji” przez pracowników salonów optycznych. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do doskonalenia kompetencji optyków.

Abstract

The purpose of this thesis was to investigate and analyze the reasons for the lack of adaptation to progressive lenses on examples taken from the optical practices. As a research method, there were used two surveys addressed to the employees of the optical showrooms. They were distributed through the trade group on Facebook and by e-mails. The first one of the questionnaires allowed for collecting statistics on the incidence of problems with adaptation to progressive glasses and the probable causes of these difficulties. Ultimately, after analyzing the responses and rejecting a dozen of them because of the low credibility, this survey received 196 reliable responses, which gives a satisfactory measurement uncertainty of 7%. The second questionnaire, which in its form was reminiscent of the interview, concerned specific cases of problems with adaptation to progressive glasses. It has collected descriptions of the different methods for solving the problems with progressive glasses during “adaptation guarantee” time by the staff of the optical showrooms. The results obtained can contribute to the improvement of the opticians’ competences.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.