Badanie barier dyfuzyjnych w polimerowo-hydrożelowych matrycach na przykładzie dyfuzji wybranego leku znieczulającego w soczewkach SiHy

OPTYKA 6/2013

Badanie barier dyfuzyjnych w polimerowo-hydrożelowych matrycach na przykładzie dyfuzji wybranego leku znieczulającego w silikonowo-hydrożelowych soczewkach kontaktowych

Autorzy:
Mgr Tomasz Suliński, dr hab. Jacek Gapiński, Zakład Biofizyki Molekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie
Stosowanie leków okulistycznych w postaci kropel, które są najpopularniejszą metodą leczenia chorób oczu, jest wysoce nieefektywne. Od dawna trwają prace nad stworzeniem ODDS (Ocular Drug Delivery System – System Podawania Leków Okulistycznych), który zapewni odpowiednie stężenie medykamentu przez określony czas, aby terapia była skuteczna.
Jedną z możliwości jest wykorzystanie do tego celu soczewek kontaktowych. Jednakże czyste soczewki nasączone lekiem uwalniają go zaledwie w ciągu kilku godzin. Aby wydłużyć czas uwalniania leku, soczewki należy zmodyfikować. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie do soczewki witaminy E, która ma służyć jako bariera dyfuzyjna.
W poniższej pracy zbadano dwa typy soczewek: Biofinity oraz Air Optix Night & Day.
Krzywe uwalniania leku dowodzą prawidłowości twierdzenia o tworzeniu bariery dyfuzyjnej przez witaminę E. Soczewki, do których wprowadzona została witamina, uwalniają lek przez zdecydowanie dłuższy czas. Wyliczenie współczynnika dyfuzji dla modelowej cząsteczki (rodaminy 6G) także potwierdza to założenie. Współczynnik dyfuzji spada bardzo mocno, gdy do materiału wprowadzona zostaje witamina E.
Dodatkowo pokazano, że oba rodzaje soczewek, dzięki innym właściwościom materiałów, mogą służyć jako systemy podawania leków okulistycznych w różnych sytuacjach.

Abstract
Using ophthalmic drugs as drops, which is the most common method of treatment of eye diseases, is highly inefficient.
Many researchers have been working on ODDS (Ocular Drug Delivery System), what should provide appropriate levels of medication for a limited time, so, as a result, the therapy would be finally effective.
One possible way is to use contact lenses for this purpose. However, pure lenses soaked in drug release it in just a few hours. To extend drug release, the lens should be modified. One solution is the insert of the vitamin E into the lens, and that is intended as a diffusion barrier.
In this study two types of lenses were examined: Biofinity and Air Optix Night & Day.
Drug release curves demonstrate the correctness of statements about creating a diffusion barrier by the vitamin E. Lenses, into which the vitamin has been inserted, release the drug much longer. The calculation of diffusion coefficient for the model molecules (rhodamine 6G) also confirms this assumption. The diffusion coefficient decreases strongly when vitamin E is inserted into the lens material.
Additionally, it was shown that both types of lenses, thanks to the different material properties, can be used as ophthalmic drug delivery systems in several cases.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.