Badanie jakości widzenia oraz ocena powtarzalności uzyskanych wyników u dzieci w wieku przedszkolnym

OPTYKA 4/2011

Badanie jakości widzenia oraz ocena powtarzalności uzyskanych wyników u dzieci w wieku przedszkolnym

Autorzy
Inż. KAROLINA KOLIŃSKA, inż. MARTA BARANOWSKA
Absolwentki Optyki Okularowej na Politechnice Wrocławskiej

Streszczenie
Celem pracy było zbadanie jakości widzenia u dzieci w wieku przedszkolnym oraz analiza uzyskanych wyników pod względem powtarzalności. W badaniu wzięło udział 60 dzieci w wieku od 3–6 lat. Badania przeprowadzono za pomocą testów Lea, Color Vision Testing Made Easy, Random Dot E Stereotest (RDE Stereotest) i testu muchy. Pomiary przeprowadzono w dwóch różnych porach dnia – w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż dzieci sześcioletnie mają lepszą ostrość wzroku niż dzieci trzyletnie i jest ona lepsza w godzinach wczesnopopołudniowych niż porannych. Wszystkie dzieci biorące udział w badaniu spełniały kryterium powtarzalności.

Abstract
The aim of this research was to estimate the vision quality of the preschool children and to analyze the results in the aspect of repeatability. There were 60 children participating in the reasearch, in the age of 3–6 years. The tests used in the research: Lea tests, Color Vision Testing Made Easy, Random Dot E Stereotest (RDE Stereotest) and Stereo Fly Test.
The children were tested twice a day – early in the morning and early in the afternoon. Basing on the results it can be stated that six year old children have better vision acuity than three year old children, and it is better in the early afternoon than in the morning. All children participating in the research fit the repeatability criterion.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.