Blue Light Hazard, czyli czy i jak chronić się przed nadmiarem światła niebieskiego

OPTYKA 3/2016

Blue Light Hazard, czyli czy i jak chronić się przed nadmiarem światła niebieskiego

Autorzy:

Prof. dr hab. RYSZARD NASKRĘCKI, mgr MATEUSZ GRZONKA
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie

W ostatnich latach istotnie wzrosło zainteresowanie „problemem światła niebieskiego” (nazywanym także wysoko-energetycznym światłem widzialnym, HEV – ang. High Energy Visible), za które przyjmuje się zakres spektralny od 380 do 480 nm (energia fotonów od 3,26 eV do 2.58 eV). Podejmowane są nowe badania, publikowane są kolejne prace naukowe, które koncentrują się przede wszystkim na tzw. pozawzrokowym efekcie światła. Wykazano, że światło niebieskie może skutecznie oddziaływać na niektóre barwniki znajdujące się w komórkach, np. na melanopsynę obecną w siatkówce oka. Niniejsza praca podejmuje trud opisania tego nowego zagrożenia, które związane jest z nadużywaniem urządzeń elektronicznych. Oprócz opisania niebezpieczeństwa, autorzy prezentują także – w oparciu o pomiary rozkładów spektralnych luminescencji ekranów wybranych urządzeń cyfrowych – kilka różnych sposobów ochrony przed nadmiarem światła niebieskiego.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.