Jony miedzi jako sonda w badaniach dynamiki procesów transportu przez jednodniowe hydrożelowe soczewki kontaktowe

OPTYKA 5/2011

Jony miedzi jako sonda w badaniach dynamiki procesów transportu przez jednodniowe hydrożelowe soczewki kontaktowe

Autorzy
Mgr KATARZYNA KRYSZTOFIAK, prof. dr hab. ANDRZEJ SZYCZEWSKI
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie 
Na dyfuzję składników filmu łzowego przez soczewki kontaktowe istotnie wpływają ich oddziaływania z materiałem. Poznanie mechanizmów nimi rządzących jest więc ważne w kontekście dalszego ulepszania soczewek kontaktowych, a co za tym idzie – zwiększenia ich komfortu i bezpieczeństwa noszenia. Badania dyfuzji jonów miedzi (Cu2+) zostały wykorzystane do opisu przebiegu transportu przez jednodniowe hydrożelowe soczewki kontaktowe.
Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie współczynników dyfuzji D dla dwóch hydrożelowych soczewek kontaktowych – Acuvue Moist (Johnson&Johnson) oraz Focus Dailies (CIBA Vision). Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż w obu materiałach dyfuzja jonów Cu2+ ma przebieg dwuetapowy, przy czym etap pierwszy jest krótszy i charakteryzuje się znacznie wyższymi współczynnikami dyfuzji D niż drugi. Pozwala to wnioskować o oddziaływaniach, w które badane jony Cu2+ mogą wchodzić z materiałem hydrożelowym, wpływając tym samym na dynamikę procesów transportu.

Abstract
The diffusion of tear film components through the contact lenses is essentially influenced by their interactions with the lens material. It is important to recognize those mechanisms in the aspect of further improving contact lenses, thus – increasing comfort and wearing safety. The diffusion of copper ions (Cu2+) was used to the description of the transportation through daily hydrogel contact lenses.
The aim of the research was to establish diffusion coefficients for two hydrogel contact lenses – Acuvue Moist (Johnson&Johnson) and Focus Dailies (CIBA Vision). The results have allowed to state that in both materials the diffusion of Cu2+ ions consists of two stages, while the first stage is shorter and involves higher diffusion coefficients than the second one. It allows to conclude that there are interactions in which Cu2+ ions can react with hydrogel materials, thus affecting the transport dynamics.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.