Model optometrii mobilnej w Polsce

OPTYKA 6/2015

Model optometrii mobilnej w Polsce

Autorzy:
Mgr MATEUSZ GRZONKA, prof. dr hab. RYSZARD NASKRĘCKI, Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie

Próba budowy modelu optometrii mobilnej (ang. Domiciliary Eye Care) jest odpowiedzią na rosnący i jak dotąd w Polsce nierozwiązany problem braku dostępu (lub jego istotnego ograniczenia) do specjalistów z zakresu ochrony wzroku, szczególnie wśród osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Najistotniejszą cechą optometrii mobilnej jest możliwość wykonywania badań optometrycznych w miejscu zamieszkania/pobytu pacjentów. Na model taki składają się aspekty formalnoprawne, możliwy zakres badań, zestaw przyrządów pomiarowo-diagnostycznych oraz zestaw testów optometrycznych, które łącznie tworzą standard mobilnego badania optometrycznego. Zaproponowany model został przetestowany na grupie 23 pacjentów w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnościami (średnia wieku 72 lata). Następnie przeanalizowano otrzymane wyniki badań optometrycznych oraz prowadzonych równolegle badań ankietowych dotyczących komfortu, jakości badania i jego kosztu. Ponadto oszacowano średni czas badania, a na jego podstawie średni koszt wizyty, uwzględniając koszty dojazdu oraz amortyzacji wykorzystanego sprzętu.

Abstract

The current paper presents a model of mobile optometry (Domiciliary Eye Care) which is the answer to a constantly growing need for eyecare specialists who will take care of elderly/senior patients and those disabled in particular. What is the most important to mention, mobile optometry allows to carry out careful and complex eye examination at patient’s home. The model consisted of legal aspects, the range of optometric procedures, diagnostic equipment and optometric tests. In order to test the model a comprehensive eye examination and a survey concerning comfort, quality and cost were conducted on a group of elderly or disabled patients (n=23, the mean age was 72 years). Additionally the time of mobile eye examination was measured, and on this basis, including cost of transport and depreciation of equipment, the cost of examination was estimated.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.