Model zawodu optometrysty w Polsce

OPTYKA 1/2017

Model zawodu optometrysty w Polsce

Autorka:

Mgr Karolina Piotrowska
Artykuł na podstawie pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie

Optometria jest dziedziną nauki obecną w Polsce od niedawna. Jej rozwój był możliwy w dużej mierze dzięki wiedzy amerykańskich naukowców. To właśnie Stany Zjednoczone Ameryki i Wielka Brytania są kolebką optometrii na świecie. Długa tradycja, wiedza i doświadczenie sprawiły, że w tych dwóch krajach optometria jest na najwyższym poziomie. Jednym z najistotniejszych czynników, które wpłynęły na szybki rozwój tej dziedziny, było uregulowanie prawne zawodu optometrysty oraz wprowadzenie specjalizacji.
Celem badań było wypracowanie kompletnego modelu zawodu optometrysty w Polsce w obecnych realiach. Do badań nad tym modelem zaangażowani zostali przedstawiciele całego środowiska optometrycznego – zarówno studenci optometrii, absolwenci tego kierunku, jak i wybitni eksperci posiadający wiedzę z różnych obszarów optometrii. Dzięki ich opiniom wypracowano kompletny model zawodu optometrysty. Zawiera on opisy najważniejszych specjalizacji, które idealnie wpasowują się w projekt Instytutu Badań Edukacyjnych, dotyczący kwalifikacji zawodowych i ich efektów kształcenia. Równoległe wprowadzenie regulacji prawnych i nowego modelu zawodu optometrysty ma szanse sprawić, że w Polsce stanie się on zawodem zaufania publicznego, optometryści będą mogli wykorzystywać w praktyce większy zakres swojej wiedzy, a dzięki temu wzrośnie ogólny poziom optometrii jako nauki.

Abstract

Optometry is a branch of science that has appeared in Poland recently. Its development was largely possible thanks to the knowledge of American scientists. The USA and GB are the cradle of the world’s optometry. Long tradition, knowledge and experience are responsible for the highest level of optometry in these countries. One of the most important factors that influenced a fast development of this field of study were the legal regulations of the optometry profession and the introduction of specialisations.
The aim of the present thesis was to create a comprehensive model of the optometrist profession in today’s Poland. Both students and graduates of optometry and distinguished experts in various fields of this science were engaged in the studies on this model. Thanks to their opinions, expressed both in surveys and expert interviews, a complete model of the optometrist profession has been developed. It contains a description of the main specialisations that correspond perfectly to the project of the Educational Research Institute concerning professional qualifications and the effects of training. A parallel introduction of legal regulations and the new model of the optometrist profession have the opportunity to make this profession a public trust position. This would also enable optometrists to use more of their knowledge in practice, thanks to which the overall level of optometry as science would rise.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.