Ocena funkcji widzenia u pacjentów z grupy wiekowej 60+

OPTYKA 1/2015

Ocena funkcji widzenia u pacjentów z grupy wiekowej 60+

Autor:
Mgr JĘDRZEJ KUĆKO, Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki UAM

Streszczenie
Celem pracy była ocena zmian zachodzących w układzie wzrokowym człowieka na podstawie wybranych testów osób z grupy wiekowej 60+. Wcześniejsze badania pokazują zmiany jakości widzenia w szerokim przedziale wiekowym populacji, natomiast istnieje niewiele prac dotyczących osób starszych, gdzie zmiany te powinny być znaczące. Praca skupia się na wyjaśnieniu zależności pomiędzy wiekiem a ostrością wzroku, wrażliwością na kontrast, widzeniem barw oraz wrażliwością na olśnienie. Opisano wpływ przejrzystości ośrodków optycznych oraz patologii układu wzrokowego na jakość widzenia u osób starszych. Dokonano oceny zdolności do poruszania się pojazdami w warunkach mezopowych i z udziałem olśnienia.

Abstract
The aim of the present paper was to evaluate changes in vision system in population aged 60+, using selected tests. Previous studies in this area have proved that the quality of vision is changing in the wide range of age, however only few of them have been conducted that examined the influence of aging on the changes in vision quality. The study examines the relation between age and such parameters as: visual acuity, color vision, contrast sensitivity and glare sensitivity. Also, the influence of optical transparency and pathology in visual system on vision quality was described. Moreover, the ability to drive a car was measured in the absence or presence of glare.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.