Ocena metod wyznaczania parametrów niezbędnych do wykonania korekcji okularowej z soczewkami progresywnymi

OPTYKA 6/2012

Ocena metod wyznaczania parametrów niezbędnych do wykonania korekcji okularowej z soczewkami progresywnymi

Autorzy:
Mgr MARTA JASICZEK, mgr SŁAWOMIR NOGAJ i prof. dr hab. RYSZARD NASKRĘCKI
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie
Celem badań zrealizowanych w ramach niniejszej pracy było porównanie wyników pomiarów parametrów montażowych niezbędnych do wykonania korekcji okularowej z soczewkami progresywnymi. Analizie (także statystycznej) poddano takie parametry, jak: jednooczny rozstaw źrenic do dali i do bliży, jednooczna wysokość źrenic, odległość wierzchołkowa, kąt pantoskopowy oraz kąt krzywizny oprawy, a pomiary wykonano przy użyciu różnorodnych metod oraz przyrządów pomiarowych. Wyniki uzyskane za pomocą tych metod porównano z pomiarem wykonanym za pomocą elektronicznego systemu wideocentracji.

Asbtract
The aim of the research carried out within this study was to compare the results of measurements of the parameters necessary to make the spectacle correction with progressive lenses. There were parameters analysed (including statistical analysis) such as: monocular pupil distance for distance and for near, monocular pupil height, vertex distance, pantoscopic angle, and face form angle. The measurements were made using a variety of methods and measuring instruments. The results obtained by these methods were compared with measurements made by an electronic video centration system.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.