Ocena poziomu wiedzy studentów pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej na temat wad wzroku u dzieci oraz ich wpływu na naukę, cz. I

OPTYKA 3/2024

Ocena poziomu wiedzy studentów pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej na temat wad wzroku u dzieci oraz ich wpływu na naukę, cz. I

Mgr Patrycja Adamczewska1, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk2
1Salon Optyczny Fielmann Galeria Zielone Arkady w Bydgoszczy
2Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wstęp

W chwili narodzin człowiek nie ma w pełni rozwiniętego układu wzrokowego. Zarówno gałka oczna, jak i droga wzrokowa oraz ośrodki nerwowe, które odpowiedzialne są za przekazywanie informacji wzrokowych do mózgu, dojrzewają stopniowo w kolejnych miesiącach i latach życia. Prawidłowo rozwijająca się gałka oczna dziecka osiąga wielkość porównywalną do gałki ocznej osoby dorosłej dopiero w wieku 12 lat. Najintensywniejszy wzrost następuje po 2–3 latach od narodzin [1]. W procesie emetropizacji poszczególne elementy oka kształtują się tak, by w efekcie uzyskać oko miarowe. W wieku od 3 do 6 lat dziecko rozpoczyna edukację. Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole spotyka się ono z zadaniami, które ma obowiązek wykonać. Bardzo duże znaczenie w realizacji tych zadań ma nie tylko wyraźne widzenie, którego wykładnikiem jest pełna ostrość wzroku, ale również prawidłowe widzenie obuoczne, akomodacja oraz konwergencja. Jakiekolwiek nieprawidłowości pojawiające się na tym etapie mogą utrudniać dziecku naukę czytania oraz pisania, na dalszych etapach rozumienia i interpretowania omawianego tekstu, co wiąże się z uzyskiwaniem gorszych od rówieśników wyników w nauce [2,3].

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.