Ocena widzenia obuocznego do bliży. Porównanie okularów gotowych i recepturowych wykonywanych w salonie optycznym

OPTYKA 2/2021

Ocena widzenia obuocznego do bliży. Porównanie okularów gotowych i recepturowych wykonanych w salonie optycznym

Autorki:

Mgr Daria Bąk1, dr med. Małgorzata Seredyka-Burduk2
1 Studenckie Koło Naukowe Progres przy Klinice Okulistyki i Optometrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 Katedra Chorób Oczu Klinika Okulistyki i Optometrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cel

Przedmiotem przeprowadzonych badań była ocena wartości heteroforii horyzontalnej i wertykalnej do bliży oraz zbadanie zdolności widzenia stereoskopowego do bliży u osób w wieku prezbiopijnym. Pomiary wykonywane były z wykorzystaniem dwóch sposobów korekcji prezbiopii: okularów recepturowych wykonywanych w salonie optycznym oraz okularów gotowych powszechnie dostępnych w aptekach, supermarketach oraz na targowiskach. Należy zaznaczyć, że okulary gotowe znacznie różnią się od okularów recepturowych. Jest to produkt wykonywany na skalę masową, w którym obie soczewki posiadają jednakową moc optyczną, a indywidulane parametry antropometryczne, takie jak rozstaw źrenic pacjenta czy wysokość montażowa, nie są uwzględniane. Dlatego też zdecydowano się na ocenę wartości heteroforii i zdolności widzenia obuocznego dla obu sposobów korekcji oraz ocenę występujących pomiędzy nimi różnic.
Celem głównym było zweryfikowanie, czy okulary recepturowe i gotowe wpływają na ustawienie oczu, a jeśli je zmieniają, to w jakim stopniu oraz jak to wpływa na widzenie obuoczne. W ostatnim numerze OPTYKI (1/2021) Autorzy przedstawili dane dotyczące zmian ustawienia oczu generowanych przez okulary do bliży, w aktualnym artykule omówione zostanie zagadnienie widzenia obuocznego.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.