Ochrona narządu wzroku przed szkodliwym działaniem promieniowania UV

OPTYKA 4/2017

Ochrona narządu wzroku przed szkodliwym działaniem promieniowania UV

Autorka:

MONIKA LUŻYŃSKA, NO 16113

Artykuł został napisany na podstawie pracy dyplomowej na kierunku optometria w Katedrze Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. B. Miśkowiaka.

Streszczenie

Celem pracy było ukazanie istotności tematu ochrony wzroku przed promieniowaniem UV. Promieniowanie to ma negatywny wpływ na narząd wzroku, może kumulować się w tkankach w ciągu całego życia i przyczyniać się do wystąpienia schorzeń oczu zwanych oftalmoheliozami. Schorzenia te często prowadzą do zaburzeń widzenia, wpływając na pogorszenie komfortu życia ludzi.
Zagrożenie stanowi nie tylko promieniowanie padające bezpośrednio, ale też z boku i odbite od powierzchni.
Ze względu na zwiększające się zjawisko dziury ozonowej, ilość ultrafioletu docierającego do powierzchni Ziemi będzie wzrastać.
Ochrona narządu wzroku ważna jest cały rok, od urodzenia. Istnieje wiele sposobów ochrony wzroku od odpowiedniej diety po różnego rodzaju produkty optyczne blokujące ultrafiolet w 100%.
W realizacji celu pracy pomogło przeprowadzone badanie ankietowe, sprawdzające poziom wiedzy pacjentów / klientów o promieniowaniu UV, jego wpływie na narząd wzroku i schorzeniach przez niego spowodowanych oraz sposobów ochrony przed nim.
Większa świadomość pacjentów o zagrożeniach pozwoli uniknąć lub zmniejszyć ryzyko wystąpienia schorzeń oczu oraz świadomie wybierać odpowiednie produkty ochrony wzroku.
Słowa kluczowe: ultrafiolet, narząd wzroku, oftalmoheliozy, ochrona przed UV, edukacja

Abstract

The aim of the study was to show the significance of the issue of protecting the eye from UV radiation. The radiation has a negative impact on the organ of vision, it may accumulate in tissues throughout life and cause eye diseases called ophtalmohelioses. These conditions often lead to vision disturbances affecting the quality of people’s life.
The danger is caused not only by the direct radiation but also diffuse and reflected radiation.
Due to the increasing phenomenon of the ozone hole the amount of ultraviolet reaching the Earth’s surface will increase.
Protection of the eye is important all year round, from birth. There are many ways to protect the eye, from a proper diet to various kinds of optical products blocking 100% of UV radiation.
In order to achieve the aim of the thesis, a survey, examining the patients’/customers’ knowledge on the UV radiation, its impact on the organ of sight and conditions which it causes as well as how to protect from it, has been carried out.
Greater patient’s awareness of the danger will help avoid or reduce the risk of eye diseases. It will also help choose appropriate eye protection products wisely.
Keywords: ultraviolet (UV), the organ of sight, ophtalmohelioses, UV protection, education

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.