OCT jako nowoczesna metoda oceny wpływu profilu krawędzi miękkiej soczewki kontaktowej na zdrowie oka

OPTYKA 2/2013

OCT jako nowoczesna metoda oceny wpływu profilu krawędzi miękkiej soczewki kontaktowej na zdrowie oka

Autorka:
Mgr inż. NATALIA KOZAKIEWICZ, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Nieodpowiednio dobrane soczewki kontaktowe (SK) przyczyniają się do dyskomfortu i zmian w fizjologii oka, prowadząc do poważnych powikłań, co może w konsekwencji przyczynić się do rezygnacji z ich dalszego noszenia. Istnieją przesłanki, że na prawidłowe dopasowanie SK istotny wpływ może mieć kształt ich krawędzi. Za pomocą koherentnej tomografii optycznej (OCT) dokonano rejestracji wpływu profilu krawędzi miękkich SK na nabłonek spojówki w trzech segmentach oka (S – skroniowym, N – nosowym oraz D – dolnym) podczas noszenia soczewek o krawędziach okrągłej, ostrej i typu dłuto. Stopień ingerencji SK w nabłonek spojówki porównano po dwóch i czterech tygodniach noszenia dziennego. Podczas kolejnych wizyt odnotowano wzrost nacisku krawędzi soczewek na nabłonek spojówki, szczególnie w segmencie dolnym. Eksperyment ten stanowi próbę porównania subiektywnej oceny dopasowania SK w lampie szczelinowej z zastosowaniem fluoresceiny z obiektywną metodą pomiaru za pomocą OCT.

Abstract
Poorly fitted contact lenses (CL) contribute to discomfort and changes in the physiology of an eye, leading to serious complications. It is also one of the primary reasons for discontinuing their wear. We speculate that lens edge design could affect a proper fit of CL. We used optical coherent tomography (OCT) to register the impact of lens edge shape on the conjunctival epithelium in three segments of an eye (S – temporal, N – nasal, and D – bottom) and using lenses with round, sharp and chisel edge. After two and four weeks of daily lens wear, we compared the level of impact on conjunctival epithelium. During further visits we observed a significant increase in edge impact, mostly in the bottom segment. The study attempted to compare subjective evaluation of CL proper fit using biomicroscope with fluorescein and objective OCT measurement process.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.