Organizacje działające na rzecz ochrony wzroku – analiza wiedzy studentów optometrii na ich temat oraz propozycje odnośnie ich działania

OPTYKA 5/2014

Organizacje działające na rzecz ochrony wzroku – analiza wiedzy studentów optometrii na ich temat oraz propozycje odnośnie ich działania

Autorka:
Mgr KATARZYNA MALEWICZ, optometrysta, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Niniejsza praca poświęcona jest badaniom poziomu wiedzy studentów optometrii na temat organizacji, fundacji czy inicjatyw prywatnych działających na rzecz ochrony wzroku oraz propozycjom studentów odnośnie takich przedsięwzięć.
Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów Politechniki Wrocławskiej, przy użyciu kwestionariusza ankietowego. Zebrany materiał pozwolił na ocenę poziomu wiedzy studentów oraz przeanalizowanie ich propozycji odnośnie działania takich organizacji. Jednym z wniosków wynikających z przeprowadzonych badań jest to, że informacje na temat nowych inicjatyw na rzecz ochrony wzroku nie są, w ocenie studentów, wystarczająco dobrze rozpowszechniane.
Pozytywnym aspektem przeprowadzonych badań jest fakt, że przeważająca liczba badanych zadeklarowała chęć wzięcia udziału w nowych inicjatywach na rzecz ochrony wzroku.

Abstract
This paper is to examine the knowledge of optometry students on organizations, foundations, and private initiatives that work to preserve vision.
The survey was conducted among the students of the Technical University of Wroclaw, using a questionnaire. The collected material allowed the assessment of the level of knowledge and the analysis of students’ ideas regarding the activities of such organizations. One of the conclusions resulting from the study is that information on new initiatives to protect eyesight is not, in the opinion of students, sufficiently distributed.
A positive aspect of the study is the fact that an overwhelming number of respondents had declared their willingness to participate in new initiatives to protect eyesight.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.