Polaryskop – budowa, zasada działania i zastosowanie w salonie optycznym

OPTYKA 3/2018

Polaryskop – budowa, zasada działania i zastosowanie w salonie optycznym

Autorzy:

MATEUSZ GRZESIK1, MARTA LEWANDOWSKA2
1 Student III roku studiów I stopnia na kierunku Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Członek EAOO, PTOO, PSSK
Prezes Koła Naukowego Europejskich Studiów Optometrii i Optyki Okularowej UW „Retina”
2 Studentka III roku studiów I stopnia na kierunku „Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki
Członek Koła Naukowego Europejskich Studiów Optometrii i Optyki Okularowej UW „Retina”

Streszczenie

Praca ma na celu przedstawienie działania urządzenia optycznego, jakim jest polaryskop. Zaprezentowano teoretyczne podstawy działania urządzenia, które opiera się na zjawisku zmiany stanu polaryzacji światła przechodzącego przez ośrodek, który na skutek występowania naprężeń, najczęściej o niejednorodnym rozkładzie, stał się optycznie dwójłomny. Przedstawiono różne rodzaje szkła oraz omówiono ich właściwości optyczne. Określono przydatność wykorzystania urządzenia, jakim jest polaryskop, w warsztacie optycznym.

Abstract

The aim of the paper is to present the principle of operation of a polariscope. Theoretical bases of the device’s functioning, which are based on change of the polarisation state of light passing through a medium, which due to mechanical stress, mostly with anisotropic dispersion, became birefringent. Various types of the optical glass and their optical properties are described. The usefulness of the polariscope in the optical workshop was defined.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.