Pomiar refrakcji przy pomocy autorefraktometru przed porażeniem akomodacji i po jej porażeniu wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

OPTYKA 6/2011

Pomiar refrakcji przy pomocy autorefraktometru przed porażeniem akomodacji i po jej porażeniu wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

Autorzy:
Mgr Monika Jędrzejczak-Stróżniak, mgr Maria Molska i prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie
Bardzo często u młodych pacjentów występuje skurcz akomodacji, który, będąc adaptacją do stałej kompensacji refrakcyjnej, utrudnia wykrycie pełnej wady wzroku i wprowadzenie odpowiedniej korekcji. Celem wykonanych badań było wykazanie różnic pomiędzy wynikami pomiaru refrakcji przed porażeniem akomodacji i po jej porażeniu wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Badaniu poddano 127 pacjentów, w tym 65 płci żeńskiej i 62 płci męskiej, w wieku od 4 do 32 lat. W 254 oczach przeprowadzono pomiar refrakcji przy pomocy autorefraktometru przed porażeniem akomodacji i po jej porażeniu. Uzyskane wyniki oraz ich analiza pokazały, jak dużym problemem podczas pomiarów refrakcji jest skurcz akomodacji nie tylko wśród małych dzieci lecz również u nieco starszych pacjentów (starsze dzieci i młodzi dorośli), u których akomodacja często zmienia całkowicie wyniki badania refrakcji, a jedynym słusznym postępowaniem wśród tej grupy pacjentów wydaje się porażenie farmakologiczne akomodacji.

Abstract
Often young patients show a spasm of accommodation which appears as an adaptation to a constant refractive compensation and hinders a detection of full visual impairment, and thus its proper correction. Differences in the results of refractive measurements before and after cycloplegia in children, adolescents and young adults were demonstrated. The study was performed on 127 subjects, including 65 females and 62 males, between 4 and 32 years of age, so the total number of eyes studied was 254. Measurements were made before and after cycloplegia with the use of an autorefractometer. The results illustrated the significance of the problems in refraction measurements related to the spasm of accommodation, not only in small children but also in adolescents and young adults. Not to get falsified results the most recommended procedure is the application of pharmacologically induced cycloplegia.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.