Pomiar stabilności filmu łzowego na jednodniowych soczewkach kontaktowych – ocena biokompatybilności materiału soczewki

OPTYKA 5/2012

Pomiar stabilności filmu łzowego na jednodniowych soczewkach kontaktowych – ocena biokompatybilności materiału soczewki

Autorzy:
Dr inż. DOROTA SZCZĘSNA-ISKANDER, dr hab. D. ROBERT ISKANDER, prof. nadzw. PWr
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Coraz częściej spotykamy się z zespołem suchego oka wywołanym noszeniem soczewek kontaktowych. Możliwość doboru odpowiedniego materiału soczewki kontaktowej pod względem biokompatybilności z filmem łzowym danego użytkownika mogłaby znacznie zmniejszyć ryzyko występowania komplikacji związanych z nadmiernym parowaniem filmu łzowego z powierzchni soczewki. Za pomocą metody pomiarowej opartej na interferencji mamy możliwość nie tylko zmierzyć ilościowo stabilność filmu łzowego na oku / soczewce kontaktowej w warunkach in vivo, ale również odróżnić materiał soczewki i wskazać ten, który w najmniejszym stopniu wpływa na zmianę dynamiki filmu łzowego w stosunku do zachowania filmu łzowego na rogówce.

Abstract
Increasingly, eye care practitioners meet more contact lens induced dry eye cases in their practice. The possibility of choosing the appropriate contact lens material in terms of its biocompatibility with the tear film of a wearer could potentially reduce the risk of complications associated with excessive tear film evaporation from the surface of the lens. With the help of the measurement method based on interferometry, we are able not only to quantitatively measure the stability of the tear film on the eye / contact lens in vivo, but also to distinguish between the contact lens materials and indicate the one that least affects the tear film dynamics in relation to the behavior of the tear film observed on the cornea.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.