Porównanie wybranych parametrów widzenia po zabiegu usunięcia zaćmy. Comparison of selected vision parameters after cataract surgery

OPTYKA 1/2022

 Porównanie wybranych parametrów widzenia po zabiegu usunięcia zaćmy
Comparison of selected vision parameters after cataract surgery

Mgr inż. Jakub Czarachowicz
Optometrysta (NO21344)

Artykuł napisany na podstawie pracy dyplomowej na Politechnice Wrocławskiej, kierunek optometria podyplomowa, pod opieką dr inż. Moniki Borwińskiej.

Streszczenie

Porównanie wybranych parametrów takich jak visus, ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz wpływ wybranych chorób na jakość widzenia przed i po operacji usunięcia zaćmy.

Abstract

Comparison of selected parameters such as visus, intraocular pressure and the impact of selected diseases on the quality of vision before and after cataract surgery.

 

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.