Potrzeby wzrokowe i jakość widzenia u osób bezdomnych we Wrocławiu

OPTYKA 4/2012

Potrzeby wzrokowe i jakość widzenia u osób bezdomnych we Wrocławiu 

Autorzy:
Inż. KLAUDIA BŁAŻEJEWSKA, inż. NATALIA GRZEŚKOWIAK
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Prowadzenie badań wśród osób bezdomnych jest zadaniem związanym z wieloma niedogodnościami, dlatego zajmują się tym problemem tylko nieliczni badacze. W okresie od września do grudnia 2011 roku autorki przeprowadziły badania wzroku u osób przebywających w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn i domu dla samotnych kobiet i matek z dziećmi, prowadzonych przez wrocławskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Badaniem objęto 113 osób, w tym 78 mężczyzn (69%) i 35 kobiet (31%). Średni wiek badanych to 57,5 lat, a mediana 59 lat (60 dla mężczyzn i 54 dla kobiet). Przeprowadzone badania pozwoliły wykryć i skorygować różnego rodzaju wady wzroku. Okazało się, że wśród 113 badanych osób korekcji do bliży wymaga 97 osób, a do dali 104. Tylko niewielki odsetek posiadał prawidłowe okulary.

Abstract
Conducting any research among homeless people is a task associated with many drawbacks, so few researchers have dealt with this issue. In the period from September to December 2011, the authors conducted eye exams among people staying in a hostel for homeless men and a home for single women and mothers with children, maintained by St. Brother Albert Aid Society in Wroclaw, Poland. The study included 113 people, 78 men (69%) and 35 women (31%). Average age was 57,5 years, median: 59 years (60 for men and 54 for women). The research allowed to detect and correct various vision problems. It turned out that among 113 patients, 97 people need near vision correction and 104 people need distance vision correction. Only a small percentage have the proper glasses.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.