Problemy wzrokowe studentów w czasie zdalnego nauczania

OPTYKA 4/2021

Problemy wzrokowe studentów w czasie zdalnego nauczania

Autorki:

Inż. Justyna Chojnacka , dr inż. Agnieszka Jóźwik

Streszczenie

Wprowadzenie zdalnego nauczania w wyniku pandemii COVID-19 na początku semestru letniego 2020 roku zmusiło studentów do długotrwałej pracy przed ekranem komputera, powodując u nich szereg objawów świadczących o wystąpieniu cyfrowego zmęczenia oczu. W ramach pracy przeprowadzono analizę subiektywnej oceny stanu wzroku podczas nauczania w czasie pandemii. W związku z tym została przeprowadzona ankieta on-line, zawierająca pytania dotyczące czasu spędzanego przed ekranem komputera, samopoczucia ankietowanych oraz symptomów występujących ze strony układu wzrokowego, a związanych z patrzeniem do bliży, dali oraz postrzeganiem kolorów. W ankiecie zostały także uwzględnione dodatkowe pytania dla użytkowników soczewek kontaktowych.

Abstract

The spread of the COVID-19 pandemic in the spring of 2020 forced students to work long hours in front of the computer during on-line learning, causing them a number of symptoms connected with a digital eye strain. As part of the study, an analysis of the subjective assessment of the visual condition during education during a pandemic was carried out. Therefore, an on-line questionnaire was prepared. It contained questions like the time spent in front of the computer screen, the well-being of the respondents and the symptoms of the visual system related to near vision, far vision and colour perception. Additional questions for contact lens wearers were also included in the test.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.