Rola cover testu w badaniu widzenia obuocznego

OPTYKA 1/2012

Rola cover testu w badaniu widzenia obuocznego

Autorzy:
Mgr KATARZYNA PABJAŃCZYK, mgr MARIA MOLSKA i prof. dr hab. RYSZARD NASKRĘCKI
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie
Celem badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy [1] było sprawdzenie wiarygodności obiektywnego naprzemiennego testu przesłaniania oczu (cover testu) przez porównanie wyników heteroforii horyzontalnej z wynikami uzyskanymi metodą subiektywną do dali i bliży wzrokowej. Istotne było także porównanie obu tych metod z testem Maddoxa do dali oraz zmodyfikowanym testem Thoringtona do bliży [2]. Uzyskane wyniki pozwoliły na porównanie wyników heteroforii horyzontalnej uzyskanych metodą obiektywnego naprzemiennego, pryzmatycznego cover testu z subiektywnym jego odpowiednikiem do dali i bliży. Zestawiono również wyniki tych obu testów z wynikami otrzymanymi metodą Maddoxa do dali oraz zmodyfikowaną procedurą Thoringtona do bliży.
W badaniach wzięły udział 102 osoby (55 kobiet oraz 47 mężczyzn), w wieku od 18 do 75 lat. Wszystkich uczestników charakteryzowała ostrość wzroku w normie (VIS 1,0 lub więcej), brak patologii narządu wzroku oraz brak dolegliwości astenopijnych. Żadna z osób badanych nie miała też heterotropii. Do analizy różnic pomiędzy rozkładami danych użyto testu Friedmana. W przypadku większości pomiarów do dali i do bliży stwierdzono istotne statystycznie różnice między metodami badawczymi (p<0,01). Rozkłady wyników do dali, uzyskanych obiektywnym cover testem i metodą Maddoxa oraz do bliży, otrzymanych subiektywnym cover testem i zmodyfikowaną metodą Thoringtona, nie różniły się istotnie (p = 1,0).Wszystkie metody pokazały, że średnia wielkość heteroforii horyzontalnej do dali wzrokowej mieściła się w przedziale pomiędzy -0,67 pdptr a -1,46 pdptr. Rozpiętość wyników została określona poprzez wartości odchylenia standardowego pomiędzy 2,33 a 3,00. Dla wyników dla bliży wzrokowej, średni wynik mieścił się w przedziale od -1,74 do -2,58 z odchyleniem standardowym pomiędzy 3,62 pdptr a 4,50 pdptr.

Abstract
The main purpose of the tests carried out within this work [1] was to examine the reliability of objective alternating cover test by comparing the results of the horizontal heterophoria with the results obtained by the subjective testing of the distant and near vision. The comparisons were also made for Maddox test for distant vision and modified Thorington test for near vision [2]. The study was performed on 102 subjects, including 55 females and 47 males, in the age between 18 and 75 years. The Friedman test was used to the analysis of the differences between obtained data. As it turned out, there were statistically significant differences in obtained values for different methods of testing (p < 0.01).

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.