Rola topografii rogówki w kalkulacji mocy soczewki wszczepialnej

OPTYKA 5/2016

Rola topografii rogówki w kalkulacji mocy soczewki wszczepialnej

Autorzy:

Mgr inż. Aleksandra Waniczek
optometrysta

Streszczenie

Przedmiotem niniejszej pracy jest próba udoskonalenia metod obliczania mocy soczewki wszczepialnej (IOL) przy planowaniu operacji zaćmy lub chirurgicznej wymiany soczewki. Wykorzystywane dotychczas metody wzbogacono o nowsze technologie, posługując się metodą ray-tracingu i oceną funkcji przenoszenia kontrastu oraz punktowej funkcji rozmycia w obrazie siatkówkowym. Pozwoliło to na dokładniejszą ocenę obrazu uzyskanego w oku z wszczepem, ale również na bardziej szczegółową analizę, która soczewka wszczepialna będzie tą właściwą dla danego oka. Ponadto wykorzystana metoda numeryczna umożliwiła zaprojektowanie spersonalizowanej soczewki w oku z rogówką astygmatyczną lub aberracjami wyższych rzędów. Praca dowodzi, że w kwestii kalkulacji mocy IOL jeszcze mamy wiele do zrobienia jako specjaliści w doborze korekcji wad wzroku.

Abstract

The goal of this paper is to improve the methods of IOL power calculation. Those are commonly used in both planning the cataract surgery and the refractive lens exchange as well. Methods that were applied so far, are now enhanced of modern technologies such as use of topography data of two corneal surfaces, ray tracing method, evaluation of MTF and PSF in the retinal image. This enabled not only a more precise estimation of image taken from the eye with artificial lens, but also it was realized that such detailed analysis is more beneficial when deciding which lens is the one of choice for the investigated eye. Additionally, used numerical method allowed for designing fully personalized lens for the eye with either astigmatic cornea or one of higher orders aberrations. This work proves that in matter of IOL power calculation there is still much to do for us – specialists of vision correction.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.