Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) w badaniach soczewek kontaktowych

OPTYKA 1/2011

Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) w badaniach soczewek kontaktowych

Autorzy
Mgr KATARZYNA KRYSZTOFIAK, mgr MARCELINA MAJEWSKA, prof. dr hab. ANDRZEJ SZYCZEWSKI Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie
W opisanych badaniach wykorzystano technikę skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) do badania hydrożelowychi silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych. Celem pracy był opis stanów wody w materiałach hydrożelowych, co ma istotny wpływ na właściwości tych materiałów, a w szczególności decyduje o właściwościach mechanicznych i charakterystyce dopasowania soczewki kontaktowej, a także o jej biokompatybilności.
Zastosowanie metody DSC pozwoliło wykonać analizę ilościową oraz jakościową zmian zachodzących w soczewkach kontaktowych.
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, iż w badanych materiałach możemy wyróżnić trzy klasy wody – wodę wolną, wodę luźno bądź wodę ściśle związaną z łańcuchem polimerowym. Ilość zarejestrowanej wody ściśle związanej była większa w materiałach silikonowo-hydrożelowych niż w materiałach hydrożelowych.

Abstract
In this study Differential Scanning Calorymetry (DSC) was used to evaluate water states in hydrogel and silicone hydrogel contact lenses. The purpose of this study was to describe water states in polymer materials, because water structure plays important role in its properties. It decides about mechanical properties of contact lens, thus – about its biocompatibility.
DSC provided not only the quantitative data but also gave an inside to the processes which are taking place in hydrogel. Results of the DSC measurement confirm that there are three types of water in the polymeric structure: free water, loosely bound water and tightly bound water. Total amount of tightly bound water was greater in the silicone hydrogel materials than in conventional hydrogels.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.