Standard badania neurooptometrycznego w warunkach gabinetu optometrycznego

OPTYKA 2/2021

Standard badania neurooptometrycznego w warunkach gabinetu optometrycznego

Autor:

Mgr Konrad Abramczuk

Optometrysta (NO20703), członek PTOO oraz PSSK
Promotor pracy: Prof. dr hab. n. med. Dorota Tarnawska – Instytut Inżynierii Biomedycznej, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Streszczenie

Neurooptometria jest stosunkowo nową w Polsce specjalizacją w dziedzinie optometrii, która powstała w odpowiedzi na schorzenia neurologiczne starzejącego się społeczeństwa, takie jak choroby demielinizacyjne. W obszarze zainteresowań specjalistów są również osoby młode zmagające się ze schorzeniami wynikającymi z nabytych urazów mózgu (ang. Acquired Brain Injury, ABI), takimi jak wstrząśnienia mózgu w stopniu lekkim (ang. mild Traumatic Brain Injury, mTBI) lub udary mózgowo-naczyniowe (ang. Cerebrovascular Accidents, CVA). Jak wykazują badania, nawet do 90% pacjentów z mTBI doświadcza problemów wzrokowych (problemy motoryki gałek ocznych, problemy z akomodacją, dwojenie i zaniki pola widzenia). Z tego względu pacjenci ci doświadczają pogorszenia jakości życia spowodowanej problemami z czytaniem, koncentracją lub dwojeniem obrazu. Celem pracy dyplomowej było przedstawienie elementów badania neurookulistycznego w codziennej praktyce z użyciem standardowego wyposażenia gabinetu optometrycznego.

Summary

Neurooptometry is a relatively new specialization in the field of optometry in Poland, which was created in response to neurological diseases of an aging society, such as demyelinating diseases. An additional area of interest for eye care specialists are young people struggling with diseases resulting from Acquired Brain Injury (ABI), such as mild Traumatic Brain Injury (mTBI) or Cerebrovascular Accidents (CVA). As research shows, up to 90% of mTBI patients experience visual problems (oculomotor problems, accommodation disorders, diplopia and loss of the visual field). For this reason, these patients experience deterioration in quality of life due to problems with reading, concentration or diplopia. The aim of the diploma thesis is to present the elements of neuro-ophthalmic examination in everyday practice with the use of standard optometric equipment.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.