Widzenie zmierzchowe u kierowców

OPTYKA 1/2014

Widzenie zmierzchowe u kierowców

Autorzy:
Inż. PAULINA ŁASUT, inż. JUSTYNA NATER, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Dobre widzenie w warunkach zmierzchowych jest czynnikiem niezwykle pożądanym u kierowców. Podczas badań przeprowadzonych na Politechnice Wrocławskiej w ramach akcji „Tydzień Zdrowia”, zbadano ostrość wzroku w warunkach dziennych i zmierzchowych w grupie 104 kierowców. Badania poprzedzone zostały krótką ankietą dotyczącą samooceny jakości widzenia w różnych warunkach oświetleniowych. Badania przeprowadzono za pomocą testera Visiolite na optotypach literowych. Na postawie analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że kierowcy z wyższą ostrością wzroku czują się pewniej podczas prowadzenia samochodu w warunkach mezopowych. W całej grupie badanych kierowców spadek ostrości wzroku przy przejściu z warunków fotopowych do mezopowych wyniósł około 30%, jednak nie zauważono różnic dla żadnej z płci, przy podziale na grupę kobiet i mężczyzn.

Abstract
Good vision in twilight conditions is extremely desirable for drivers. During the “Health Week” at the Wroclaw University of Technology visual acuity in day and dusk lighting conditions had been examined in a group of 104 drivers. Research was preceded by a short survey on self-esteem of vision quality in different lighting. The tests were conducted with use of Visiolite tester with optotypes letters. Based on the results obtained it was found that drivers with higher visual acuity feel more confident when driving in mesopic lighting conditions. In the whole group of surveyed drivers reduction in visual acuity at the transition from the photopic lighting conditions to mesopic lighting conditions was about 30%, but there was no difference in either gender while broken down into a group of women and men.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.