Wpływ aktywności umysłowej i fizycznej oraz stanu zdrowia na percepcję wzrokową

OPTYKA 2/2019

Wpływ aktywności umysłowej i fizycznej oraz stanu zdrowia na percepcję wzrokową

Autorzy:

Mgr KAMIL BOŻUCHOWSKI1, mgr ALICJA BRENK-KRAKOWSKA2, prof. dr hab. RYSZARD NASKRĘCKI2
1Optometrysta (NO13405)
2Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie

Percepcja wzrokowa jest aktywnym procesem służącym wydobyciu i przetwarzaniu informacji ze zmysłu wzroku. Ze względu na swoją plastyczność może ulegać zmianom pod wpływem różnych czynników.

Celem niniejszej pracy było zbadanie, jaki wpływ na percepcję wzrokową ma intensywność aktywności umysłowej i fizycznej, zwłaszcza u osób starszych (po 65. roku życia).

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 98 osób w wieku od 15 do 85 lat. Wyniki analizowano dla całej grupy oraz w dwóch grupach wiekowych: aktywne osoby po 65. roku życia (n = 46; 77,5+/-6,65 lat) oraz młodzi dorośli w wieku 19–35 lat (n = 46; 24,41+/-2,94 lat). Zdolności percepcji wzrokowej badano z wykorzystaniem testu Motor-free Visual Perception Test, Third Edition (MVPT-3). Test ten pozwala na ocenę ogólnej zdolności percepcji wzrokowej niezależnie od zdolności motorycznych. Aktywność była obliczana na podstawie kwestionariusza wypełnianego przez uczestników badania.

Porównując wyniki osiągane przez uczestników w teście MVPT-3, osoby starsze wypadły zdecydowanie gorzej niż osoby z młodszej grupy wiekowej.

Jednakże u osób po 65. r.ż. wyższy poziom aktywności ogólnej był powiązany z lepszym poziomem percepcji ogólnej mierzonej testem MVPT-3. Wykazano, że nawet wśród bardziej aktywnych osób starszych im większa jest ich aktywność ogólna, tym poziom percepcji jest wyższy. Sama aktywność fizyczna u osób powyżej 65. r.ż. nie wpływała na poprawę wyników percepcji wzrokowej. Z kolei taka zależność była obserwowana u osób młodych. Stan zdrowia ma mniejszy wpływ na poziom wzrokowej percepcji ogólnej w grupie aktywnych osób powyżej 65. r.ż.

Badania sugerują, że aktywność człowieka w życiu codziennym jest czynnikiem najbardziej powiązanym z poziomem percepcji wzrokowej.

Abstract

Visual perception is an active process of extracting and processing information from sense of sight. Visual perception is plastic and may be modified by various factors. The aim of this study was to investigate the influence of intensity of mental and physical activity on visual perception, especially in older adults over 65 years of age. Total of 98 individuals participated in the study (age range: 15yo to 85yo). Participants has been qualified into two groups: older adults (aged older than 65 yo; n = 46; 77.5+/-6.65 yo) and young adults (ages 19–35; n = 46; 24.41+/-2.94 yo). Visual perception skills were examined using the Motor-Free Visual Perception Test, Third Edition (MVPT-3). This test provides a valid measure of overall visual perceptual ability independent of motor ability. The activity was calculated on the basis of a questionnaire completed by the participants. After comparing MVPT-3 scores for visual perceptual skills, older participants showed significantly lower scores than did the younger ones. The study found that there is a positive relationship between the results of the MVPT-3 test and the level of general (mental and physical) activity. There was no influence of a physical activity itself or health state on MVPT-3 scores in active older adults over 65 years old.

Our study suggests that general activity is the most related factor to the level of visual perception.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.