Wpływ informacji wzrokowej na proces kontroli balansu ciała

OPTYKA 6/2018

Wpływ informacji wzrokowej na proces kontroli balansu ciała

Autorzy:

Dr n. med. inż. KRZYSZTOF PIOTR MICHALAK, dr ANNA PRZEKORACKA-KRAWCZYK, mgr inż. JACEK ZABEL
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie

Przy pomocy posturografii zbadano wpływ informacji wzrokowej na stabilność postawy ciała u osób w różnych grupach wiekowych oraz u starszych osób z idiopatycznymi zaburzeniami chodu. Z sygnału posturograficznego reprezentującego środek nacisku ciała na podłoże (CoP) wyodrębniono składową ruchu środka masy (CoM) oraz różnicę między środkiem nacisku a środkiem masy (CoPM). Porównano dwa parametry oceniające wielkość oscylacji poszczególnych trzech sygnałów: długość ścieżki L oraz odchylenie standardowe S sygnału. Zamknięcie oczu powodowało istotny statystycznie wzrost oscylacji we wszystkich grupach wiekowych. Oba parametry L i S podobnie różnicowały grupy wiekowe oraz wpływ zamknięcia oczu, z tą różnicą, że dla parametru L istotność statystyczna była dla zdecydowanej większości porównań wyższa. W miarę wzrostu wieku następuje stopniowe pogarszanie się zdolności utrzymywania balansu ciała osiągając maksimum u osób z idiopatycznymi zaburzeniami chodu. Oscylacje na kierunku lewo–prawo wzrastają istotnie silniej po zamknięciu oczu oraz w miarę przyrostu wieku osób badanych niż oscylacje na kierunku przód–tył.

Abstract

The influence of the visual input on the postural control quality was examined using posturography for subjects in different age suffering from idiopathic gait disturbances. The center of mass (CoM) and the remaining difference (CoPM) was extracted from the original posturographic signals representing center of pressure of the body on the ground (CoP). Two parameters describing the oscillations in analyzed signals were compared: the total path length L and the standard deviation of signal samples S. Both parameters distinguished in similar way the examined age groups and eyes state (open/closed). Parameter L has, however, reached higher statistical significance than S. The gradual deterioration of balance quality has been observed with increasing age and occurring of gait disturbances. The increase in oscillations in the left–right direction was higher than in the front–rear direction both in age groups and when closing eyes.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.