Wpływ noszenia soczewek kontaktowych na stan przedniego odcinka oka u pacjentów z cukrzycą typu I z uwzględnieniem komfortu noszenia

OPTYKA 2/2016

Wpływ noszenia soczewek kontaktowych na stan przedniego odcinka oka u pacjentów z cukrzycą typu I z uwzględnieniem komfortu noszenia

Autorzy:
Mgr JOANNA KOSTAŃSKA-NOWACKA1,3, lek. med. MAREK SKORUPSKI2 i prof. dr hab. RYSZARD NASKRĘCKI1

1 Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2 Skorupski Optical. Gabinet soczewek kontaktowych w Poznaniu
3 Perfect Eye Optic w Poznaniu

Streszczenie

Niniejsza praca miała na celu ukazanie specjalistom, jak dużą grupę pacjentów stanowią osoby z cukrzycą oraz wskazać możliwe postępowanie w przypadku takiego pacjenta. Podkreśla też ważne aspekty opieki specjalistycznej zarówno przed aplikacją, jak i po aplikacji soczewek kontaktowych.
Wyjściem do badań było założenie, że osoba z cukrzycą typu I nie ma innych chorób, związanych bezpośrednio z cukrzycą. Przyjętą tezą było stwierdzenie, iż osoby z cukrzycą nie powinny być dyskwalifikowane do noszenia soczewek kontaktowych. W badaniu wzięło udział 12 osób chorujących na cukrzycę, których wady zostały skorygowane soczewkami kontaktowymi. Wszyscy badani przy zachowaniu odpowiedniej higieny noszenia, użytkowania oraz dezynfekcji byli poddawani regularnym kontrolom po tygodniu, dwóch i czterech tygodniach oraz po trzech i sześciu miesiącach od daty pierwszej aplikacji.
Wnioskiem ogólnym, który potwierdził przyjętą tezę pracy, jest to, że pacjent obarczony cukrzycą może być dobrym kandydatem na użytkownika soczewek kontaktowych. Jednak powinno się kłaść duży nacisk na edukację pacjenta ze strony optometryczno-okulistycznej, ale także diabetologicznej i udostępnić tę formę korekcji pod pewnymi warunkami, które w dużej mierze są podobne jak dla osoby niechorującej na cukrzycę.

Abstract

The purpose of this master thesis was to show to the specialists how large could be the group of patients with diabetes and to indicate possible vision correction of such patients. It emphasizes the important aspects of their care, before and after application of the contact lenses.
The output of the research was the assumption that a person with type I diabetes does not have other diseases directly related to diabetes. Adopted thesis was that people with diabetes should not be disqualified for wearing contact lenses. In the study participated 12 diabetics who were corrected with contact lenses for half a year. All of them were taught a proper hygiene and disinfection, were regularly checked, after a week, two weeks, a month, three and six months after the application.
The study confirmed the thesis that patients affected by diabetes should be taken under consideration as good candidates for correction with contact lenses, but under the certain conditions, which are largely identical with those for standard contact wearers. They also should be educated not only by their specialists like optometrists and ophthalmologists, but also by diabetologists.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.