Wyznaczenie norm dla testu Kinga-Devicka u dzieci w wieku od 7 do 15 lat

OPTYKA 2/2017

Wyznaczenie norm dla testu Kinga-Devicka u dzieci w wieku od 7 do 15 lat

Autorzy:

Mgr Mateusz Waligóra, mgr Alicja Brenk-Krakowska, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Streszczenie

Test Kinga-Devicka (K-D) stanowi przesiewowe narzędzie do subiektywnej oceny sakadowych ruchów oczu występujących podczas czytania. Celem niniejszych badań było rozpoczęcie procesu standaryzacji tego testu w Polsce u dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Przebadano łącznie 358 uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum z miasta Kłobuck (woj. śląskie) i jego okolic. Otrzymane czasy odczytywania kart testu K-D zostały zestawione z czasami osiąganymi przez duńskie i amerykańskie dzieci. Ponadto w badanej grupie dzieci i nastolatków dokonano analizy porównawczej pomiędzy wynikami dla kolejnych grup wiekowych oraz pomiędzy wynikami osiąganymi przez chłopców i dziewczęta z każdej grupy wiekowej.
Wykazano, że pomiędzy dziećmi polskimi i amerykańskimi nie występują znaczne różnice w wynikach testu K-D. Najbardziej dynamiczne zmiany w wynikach testu K-D u dzieci polskich były zauważalne w okresie od 9. do 11. roku życia. W grupach wiekowych 12- oraz 13-latków nie odnotowano znaczących różnic dla wyników testu K-D. Również zbliżone wyniki osiągała grupa 14- i 15-latków. Nie odnotowano istotnych różnic w wynikach testu K-D dla dziewcząt i chłopców. Uzyskane lokalne normy dla K-D należałoby rozszerzyć w kolejnych badaniach w celu stworzenia ogólnopolskiej normy dla testu Kinga-Devicka.

Abstract

King-Devick (K-D) test is a screening tool for indirect evaluation of saccadic eye movements that occur during reading. The aim of the present paper was to start research that will, resultingly, create the standardized norms for the King-Devick test in Poland for children aged 7 to 15 years.
Using the K-D test, 358 students from primary and secondary school from Kłobuck (Silesian) and their surroundings were examined. The obtained results were compared with the results received in the USA and Denmark. Moreover, the comparison analysis was made for two groups: 1. subsequent age groups, and 2. age-matched boys and girls.
Based on the comparison between the obtained results and those from Danish and American population, it can be observed that are no significant differences in the K-D test results between the Polish and the US children. The most dynamic changes between age groups were observed in the age range 9–11 yr. 12- and 13 year-olds achieved close results, similar situation took place for 14- and 15-year-olds. There are no reported significant differences in K-D test results between boys and girls. The obtained local standards for K-D should be extended in further studies to create nation-wide standards for the King-Devick test.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.