Zaburzenia widzenia u osób chorych na cukrzycę typu I: zmiany wrażliwości siatkówki na bodziec świetlny u chorych na cukrzycę typu I – szczegółowa analiza danych perymetrycznych.

OPTYKA 1/2013

Zaburzenia widzenia u osób chorych na cukrzycę typu I: zmiany wrażliwości siatkówki na bodziec świetlny u chorych na cukrzycę typu I – szczegółowa analiza danych perymetrycznych.

Autorzy:
Mgr JOANNA BRENK, mgr ROBERT SZUBA*, lek. med. JUDYTA SCHLAFFKE**, prof. dr hab. n. med. BOGNA WIERUSZ-WYSOCKA**, prof. UAM dr hab. PIOTR TOMCZAK***
*Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki UAM
**Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu
***Zakład Fizyki Kwantowej, Wydział Fizyki UAM

Streszczenie
Zaburzenia w układzie wzrokowym chorych na cukrzycę typu I są wywołane przez nieprawidłowe wartości glikemii oraz zakłóconą gospodarkę metaboliczną. Odchylenia w stężeniach glukozy we krwi są przyczyną zmian refrakcji oka. Mogą też wpływać na sensoryczne funkcje układu wzrokowego (widzenie barwne, poczucie kontrastu, pole widzenia). Ponadto niewyrównana glikemia skutkuje późnymi powikłaniami, np. retinopatią cukrzycową. Jednym z celów specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia narządu wzroku u chorych na cukrzycę jest doskonalenie metod wczesnej diagnozy zmian cukrzycowych. Progowa perymetria statyczna jest użyteczną metodą badania wrażliwości siatkówki na bodziec świetlny. Pozwala ona określić granicę rozpoznawalności punktu świetlnego o danej luminancji w określonych kierunkach pola widzenia. Ponadto założyć można, iż badania te, powtórzone po określonym czasie, mogą informować o stabilności odbioru bodźców przez układ wzrokowy.

Abstract
Dysfunctions in the visual system of patients with type 1 diabetes mellitus (DM 1) are caused by abnormal levels of blood glucose and abnormal metabolic economy. Fluctuations in the blood glucose level cause changes in the refraction error of the eye. It may also affect the sensory function of the visual system (color vision, contrast sensitivity, visual field). In addition, instability in blood glucose levels cause further consequences, such as diabetic retinopathy. One of the main aims of eye healthcare professionals who work with diabetics is to improve early diagnostic methods of diabetic changes. Static threshold perimetry is a useful method for testing of the retina sensitivity to the light stimuli. These measurements allow for determining the lowest luminance which the patients are able to reach as a threshold value in certain directions of the visual field. In addition, threshold perimetry repeated in a given time can indicate the stability of the reception of stimuli by the visual system.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.