Zależność pomiędzy subiektywną oceną komfortu a zmianami na powierzchni oka u użytkowników miękkich soczewek kontaktowych

OPTYKA 6/2016

Zależność pomiędzy subiektywną oceną komfortu a zmianami na powierzchni oka u użytkowników miękkich soczewek kontaktowych

Autorzy:

Mgr Paulina Nogajczyk, mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Streszczenie

Niniejsza praca miała na celu ustalenie zależności pomiędzy wynikiem kwestionariusza CLDEQ-8 a stopniem zaawansowania zmian powierzchni oka u użytkowników miękkich soczewek kontaktowych. Wyniki przeprowadzonych badań umożliwiły również wskazanie testów, które pomocne są w weryfikacji pacjentów odczuwających dyskomfort bądź predysponowanych do jego odczuwania podczas użytkowania soczewek kontaktowych. W badaniu wzięło udział 40 doświadczonych użytkowników miękkich soczewek kontaktowych (14 mężczyzn, 26 kobiet), których poddano subiektywnym testom oceniającym stopień dyskomfortu (kwestionariusz CLDEQ-8 i samoocena stopnia zaawansowania dyskomfortu) oraz badaniom oceniającym stopień zaawansowania poszczególnych zmian na powierzchni i przydatkach oka. Wyniki badań wykazały istotną zależność pomiędzy subiektywną oceną komfortu (kwestionariusz CLDEQ-8) a stopniem zaawansowania zmian takich jak: epiteliopatia brzegu powieki – LWE, fałdy spojówkowe równoległe do brzegu powieki – LIPCOF Suma i LIPCOF Skroniowy, zaczerwienienie spojówki czy barwienie spojówki zielenią lizaminową. Uzyskane wyniki podkreślają konieczność stosowania w codziennej praktyce przez specjalistów kwestionariusza umożliwiającego subiektywną ocenę, gdyż nie zawsze stan powierzchni oka odwzorowuje zadowolenie użytkownika z soczewek kontaktowych. Połączenie zastosowania kwestionariusza CLDEQ-8 oraz obiektywnych testów – LIPCOF i LWE pozwoli specjaliście na rozpoznanie użytkowników zmagających się z objawami dyskomfortu i podjęcie odpowiednich działań, które przyczynią się do zmniejszenia liczby porzuceń soczewek kontaktowych.

Abstract

The aim of the study was to investigate the correlation between CLDEQ-8 scores and clinical tests changes in the anterior segment of the eye in soft contact lens wearers. The obtained results showed which tests would be helpful for eye specialists in detecting contact lens wearers who experience discomfort during wearing. Changes in the anterior segment of the eye were assessed in the right eyes of 40 (14 M, 26 F) experienced soft contact lens wearers. Symptoms were assessed using CLDEQ-8 questionnaire and selfassessment of discomfort progression. Significant positive correlations were found between CLDEQ-8 score and lid wiper epitheliopathy – LWE grade, lid-parallel conjunctivalepithelial folds – LIPCOF temporal and LIPCOF Sum scores, bulbar hyperaemia, palpebral hyperaemia and conjunctival staining. The obtained results in the present study prove the necessity and usefulness of using the questionnaire to allow for subjective assessment of comfort since the examination of anterior segment of the eye itself does not always provide reliable data or reflect the exact satisfaction experienced by regular soft contact lens wearers. Careful combination of CLDEQ-8 questionnaire and objective tests, LIPCOF and LWE in particular, will be helpful for eye specialists in detecting contact lens wearers who experience discomfort during wearing, and finally choosing the management and treatment that will successfully reduce contact lens dropout.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.