Zmiana kształtu soczewki wywołana naciskiem oprawy okularowej

OPTYKA 4/2019

Zmiana kształtu soczewki wywołana naciskiem oprawy okularowej

Autorzy:

Inż. ARKADIUSZ BEDNARSKI, mgr inż. DARIUSZ KARP

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Streszczenie

Artykuł oparty jest na pracy dyplomowej pod tytułem „Zmiana kształtu soczewki wywołana naprężeniami oprawy okularowej”. Badania uwzględniają parametry soczewek okularowych takie jak moc czołowa, jakość odwzorowanego obrazu, powłoki antyrefleksyjne – zaprezentowano zmiany tych właściwości pod wpływem koncentrycznego nacisku na soczewkę. Wykonano doświadczenia z użyciem pierścienia zaciskowego z możliwością zmiany średnicy. W środku obejmy umieszczano kolejne soczewki o różnych mocach z przedziału od -4,00D do +4,00D z materiału CR-39 i dokonywano kolejnych pomiarów mocy czołowej tylnej, obserwacji rozkładu naprężeń na polaryskopie oraz odwzorowania testu dystorsji przez obciążoną soczewkę. Zostały postawione założenia, że zbyt duże naprężenia mogą skutkować modulacją mocy optycznej poprzez zmianę kształtu soczewki. Kolejne konsekwencje to uszkodzenia krawędzi soczewek, przerwanie uszlachetniających powłok naniesionych na powierzchnię oraz spowodowanie pogorszenia jakości odwzorowanego obrazu.

Abstract

The article is based on a diploma thesis entitled „Change in lens shape induced by tension of the frame”. The research takes into account the parameters of spectacle lenses such as vertex power, the quality of the image, antireflection coatings – the changes in these properties are presented under the influence of concentric pressure on the lens. Experiments were performed using a clamp ring with the possibility of changing the diameter. In the center of the clamp there were placed other lenses with different spherical powers from -4,00D to +4,00D made from CR-39 material and subsequent measurements of the vertex power, observation of the stress distribution on the polariscope and projection of the distortion test throw lens under pressure were made. The assumptions have been made that too high stresses can result in modulation of the optical power by changing the shape of the lens. Further consequences include damage to the edges of the lenses, interruption of antireflection coatings applied to the surface and causing deterioration of the quality of the projected image.

Strona www.gazeta-optyka.pl zawiera informacje wyłącznie dla profesjonalistów i specjalistów ochrony wzroku. Oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów i jestem zainteresowana/y ofertą w ramach prowadzonej działalności związanej z obrotem wyrobów medycznych.